Tâm lý học đại cương – Phần 1 – Chương 1

0
2113. Tâm lý học đại cương
Tác giả: NGUYỄN QUANG UẨN (Chủ biên)
Nhà xuất bản: ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – 2011
Người đọc: Trúc Quân
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Phần I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÍ HỌC
Chương 1: Tâm lí học là một khoa học
1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lí học
1.2. Bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lí
1.3. Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lí
Chương 2: Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí người
2.1. Cơ sở tự nhiên của tâm lí người
2.2. Cơ sở xã hội của tâm lí con người
Chương 3: Sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức
3.1. Sự hình thành và phát triển tâm lí
3.2. Sự hình thành và phát triển ý thức
Phần II. NHẬN THỨC VÀ SỰ HỌC
Chương 1: Cảm giác và tri giác
1.1. Cảm giác
1.2. Tri giác
Chương 2: Tư duy và tưởng tượng
2.1. Tư duy
2.2. Tưởng tượng
Chương 3: Trí nhớ và nhận thức
3.1. Khái niệm chung về trí nhớ
3.2. Các loại trí nhớ
3.3. Những quá trình trí nhớ
3.4. Sự khác biệt cá nhân về trí nhớ
Chương 4: Ngôn ngữ và nhận thức
4.1. Khái niệm chung về ngôn ngữ và hoạt động, lời nói
4.2. Các loại lời nói (hoạt động lời nói)
4.3. Các cơ chế lời nói
4.4. Vai trò của ngôn ngữ đối với nhận thức
Chương 5: Sự học và nhận thức
5.1. Khái niệm chung về sự học
5.2. Sự học ở động vật và ở người
5.3. Các loại và mức độ học tập ở người
5.4. Vai trò của sự học đối với nhận thức và phát triển tâm lí, ý thức, nhân cách con người
Phần III. NHÂN CÁCH VÀ SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH
1. Khái niệm chung về nhân cách
2. Cấu trúc tâm lí của nhân cách
3. Các kiểu nhân cách
4. Các phẩm chất tâm lí của nhân cách
5. Những thuộc tính tâm lí của nhân cách
6. Sự hình thành và phát triển nhân cách
Phần IV. SỰ SAI LỆCH HÀNH VI CÁ NHÂN VÀ HÀNH VI XÃ HỘI
1. Sự sai lệch hành vi cá nhân về mặt tâm lí và cách khắc phục hành vi sai lệch này
2. Sự sai lệch hành vi xã hội và sự giáo dục sửa chữa các hành vi lệch chuẩn mực đạo đức xã hội

—————————–
Kho sách nói dành cho người mù:

Nguồn: https://bieumau.net

Xem thêm bài viết khác: https://bieumau.net/giao-duc/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here